Verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op onze mondelinge en schrif- telijke aanbiedingen, bevestigingen, verkopen en leveringen. Hetzelfde geldt voor alle nabestellingen en voor bestellingen die telefonisch, per fax of online worden geplaatst.

2. Aanbiedingen

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend voor nabestellingen.

3. Bestellingen

Bestellingen, inclusief verkopen door onze vertegenwoordigers, dienen schrif- telijk te worden bevestigd om geldig te zijn.

4. Mondelinge afspraken

Mondelinge afspraken zijn alleen geldig als wij deze schriftelijk hebben be- vestigd.

5. Prijzen

De prijzen zijn zoals vermeld in onze prijslijsten. Alleen de prijzen geldig op de dag van het sluiten van de overeenkomst plus de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde zijn van toepassing, mits de goederen worden gele- verd of de diensten worden uitgevoerd binnen 4 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Indien de levering of service later plaatsvindt, dan gelden de prijzen die gelden op de dag van de levering of de service. Tolgelden en bezorgkosten zijn in elk geval voor rekening van de koper.

6. Betalingsvoorwaarden

Onze facturen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na de factuur- datum netto. Indien een betalingsovereenkomst niet wordt nagekomen, zijn wij gerechtigd vanaf de vervaldatum rente over vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van de door onze huisbank in rekening gebrachte rentetarieven.
Reparaties dienen onmiddellijk en zonder aftrek te worden betaald. Betaling in termijnen is alleen mogelijk na overleg en tegen een overeenkomstige ter- mijnbetalingstoeslag.
Bij niet-naleving van een betalingsovereenkomst en bij betalingsachterstand vervallen alle overeenkomsten, van alle leveringen, met betrekking tot verval- datums, betalingstermijnen en levertermijnen.
Vanaf dat moment moeten alle openstaande facturen worden betaald.

7. Levertermijn

Levertijden zijn zo kort mogelijk en worden zoveel mogelijk nageleefd, maar er wordt geen aansprakelijkheid voor aanvaard. Het optreden van onvoorzie- ne gebeurtenissen, zoals gevallen van overmacht, operationele storingen als gevolg van stakingen bij ons bedrijf en onze leveranciers, geven ons het recht de levering uit te stellen of de bestelling te annuleren.
Wij behouden ons het recht voor om deelleveringen uit te voeren en onmid- dellijk in rekening te brengen.

8. Verzending

De verzending vindt plaats voor rekening en risico van de koper, waarbij wij ons het recht voorbehouden de levering en de afrekening door onze leverbe- drijven te laten uitvoeren. De levering wordt geacht door ons te zijn afgerond vanaf overhandiging aan de spoorwegmaatschappij, de post, de transportfir- ma, etc.
Klachten over de volledigheid van verzending van goederen kunnen slechts binnen 8 dagen na ontvangst worden ingediend. Een aanvullende voorwaarde die u dient te overwegen, is dat we binnen dezelfde periode de afleverbon dienen te ontvangen.

9. Terugname

Wasmiddelen, pleisters en huidverzorgingsproducten kunnen alleen retour indien het product en het zegel niet is aangebroken.

10. Niet-aanvaarding van goederen

Indien de bestelde goederen niet worden aanvaard, hebben wij het recht om een compensatie voor niet-uitvoering te eisen voor een bedrag van 10% van het factuurbedrag, waarbij we afstand doen van de uitvoering van het con- tract. Bij op maat gemaakte producten is aanvaarding van de waren verplicht.

11. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van ons totdat alle claims uit de za- kelijke relatie zijn betaald. Het eigendomsrecht strekt zich ook uit tot derden. Het geven van wissels en cheques wordt niet als betaling beschouwd, totdat ze daadwerkelijk zijn geïnd.
De koper heeft het recht om de goederen in het kader van de normale bedri- jfsvoering tot nader order te verkopen. Als de koper de door ons geleverde goederen verkoopt, wijst hij ons hierbij alle vorderingen aan zijn afnemer toe die voortvloeien uit de verkoop totdat al onze vorderingen uit de levering van goederen volledig zijn betaald. De koper is verplicht ons op verzoek zijn af- nemers te noemen en hen op de hoogte te stellen van de overdracht van de vordering. Als de totale waarde van onze zekerheid onze claims met meer dan 25% overschrijdt, zijn we verplicht de zekerheid op verzoek van de koper vrij te geven. Het eigendomsvoorbehoud vervalt pas wanneer al onze vorderingen uit de zakelijke relatie, inclusief de inning van wissels en cheques vervuld zijn.

12. Rechten van derden

Als een derde partij aanspraak maakt op de door ons geleverde goederen of als deze in onderpand zijn genomen, moeten we daarover onmiddellijk per aangetekende brief worden geïnformeerd, zodat we onze rechten kunnen doen gelden.

13. Garantie

Indien er na levering van de goederen binnen de wettelijke garantieperiode gebreken zijn die aantoonbaar kunnen worden toegeschreven aan fabricage- of materiaalfouten, heeft de koper het recht op rechtzetting tot het verstrijken van deze periode, met uitsluiting van het recht op vervanging of vermindering. De gebreken dienen direct schriftelijk aan ons te worden gemeld en de betref- fende onderdelen dienen op verzoek met een kopie van de factuur te worden opgestuurd. Indien de rechtzetting of vervangende levering mislukt, kan de koper een verlaging van de kostprijs of annulering van de overeenkomst eisen. Alle andere garantieclaims, met name claims voor vergoeding van directe of indirecte schade, voor schade door derden of voor schade die is ontstaan aan andere objecten, zijn uitgesloten. Dit is niet van toepassing op schade die kan worden toegeschreven aan onze eigen grove nalatigheid of aan grove nalatig- heid of opzet van onze plaatsvervangende dienstverleners.
Alle producten zijn bedoeld voor eenmalig gebruik bij één patiënt. Wij sluiten elke garantie en aansprakelijkheid uit bij elk nieuw gebruik bij andere patiën- ten. We zijn ook niet aansprakelijk voor producten waarin artikelen van ons zijn geïnstalleerd of verwerkt.

14. Huurgoederen

Als er huurapparaten wordt verstrekt, worden naast de verzendkosten ook huurkosten in rekening gebracht. Deze moeten onmiddellijk na ontvangst van de huurgoederen netto worden betaald.
We behouden ons het recht voor om noodzakelijke reparaties voor beschadig- de of onbruikbare huurgoederen in rekening te brengen. Het retourneren van huurgoederen dient te gebeuren binnen 8 dagen na ontvangst van de eigen goederen. Indien de retourzending met meer dan 1 week vertraagd is, kan er een extra huurvergoeding in rekening worden gebracht.

15. Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank

De plaats van het gerechtshof is het rayon waarin de opdrachtnemer geves- tigd is. Het Nederlandse recht is van toepassing. Andere mogelijkheden of overeenkomsten voor geschillenbeslechting staan voor de partijen open.

16. Wijzigingen voorbehouden

Wijzigingen in de verkoop- en leveringsvoorwaarden kunnen om geldige rede- nen worden aangebracht. Met name door nieuwe technische ontwikkelingen, veranderingen in de rechtspraak of andere gelijkwaardige redenen. Indien het contractuele evenwicht tussen de partijen door de wijziging aanzienlijk wordt verstoord, dan wordt de wijziging niet doorgevoerd.

Versie 07-2020

Online-bestellingen: E-mail: [email protected] | Internet: www.4allmedical.nl | Opname van bestellingen: Telefoon: +31(0)529 222 011